கிரீம் "கெரியம் டிஎஸ்": விளக்கம், பயன்பாட்டிற்கான அறிகுறிகள், மதிப்புரைகள்