இஸ்ரேலிய முடி அழகுசாதனப் பொருட்கள்: சவக்கடலில் இருந்து பரிசுகள்