கிரீம் "யூரியாஜ் ரோசெல்லா": கலவை, மதிப்புரைகள், விலை