தார் பொடுகு சோப்பு: பயன்பாட்டு அம்சங்கள், செயல்திறன் மற்றும் மதிப்புரைகள்