நக்ஸ் எண்ணெய்: கலவை, நோக்கம், பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்