வாசனைகள் என்றால் என்ன? நறுமணங்களின் வகைப்பாடு மற்றும் குறிப்புகள்